Personopplysninger i Eskilscupen

1. Introduksjon - Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person i live. ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING er ansvarlig for de personopplysninger som du gir oss som en del av Eskilscupen eller som innhentes av oss fra annen kilde. ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING behandler alltid personopplysninger med stor respekt for den personlige integriteten. Nedenfor finnes en beskrivelse av de retningslinjene som ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING benytter seg av i forbindelse med Eskilscupen, hvordan vi håndterer og lagrer informasjonen og hvilke rettigheter du har. Retningslinjene begrenser aldri de rettighetene som gjelder i databeskyttelsesforordningen eller annen juridisk bindene bestemmelse.

2. Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger som følger:


Personopplysninger registreres også i forbindelse med betalinger, for eksempel gjennom bankoverføring og kortbetalinger for å administrere din påmelding.

2.1 Websider som tilhører Eskilscupen

Vanligvis kan https://eskilscupen.nu besøkes uten å samle inn personopplysninger. Vi samler bare informasjon som brukes til statistiske formål og besøkeren forblir anonym. Eksempel på slik informasjon er tidspunkt for besøket, hvor lang tid besøket varte og hvilke sider som er besøkt. ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING bruker også informasjonskapsler såkalte «cookies» slik at funksjoner og tjenester på websiden skal virke korrekt. Når du aktivt gjennomfører en påmelding kan vi med hjelp av lagrede «cookies» gjøre såkalte polls (undersøkelser) som vises for deg basert på din atferd på websiden. For eksempel kan disse brukes til å vurdere hva du syns om våre påmeldings system eller gi deg spørsmål i forbindelse med en mislykket kortbetaling. Her kan du lese mer om hvordan vi bruker cookies Når du som kunde besøker Eskilscupen gjennom våre innloggede tjenester kan besøket knyttes til den innloggede personens påmelding og brukernavn/ e-mail. Dette gir ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING mulighet for å gi en mer relevant kommunikasjon til individuelle lag og kontaktpersoner.

2.2 Kategorier av personopplysninger

De kategorier av personopplysninger som vi vanligvis samler inn er:

2.3 Informasjon når opplysninger samles inn.

Når personopplysninger blir gitt til oss får den som gir oss sine personopplysninger informasjon om:


Opplever du at informasjonen er ufullstendig ber vi deg ta kontakt med ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING og Eskilscupen for å få fullstendig informasjon.

2.4 Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi samler bare inn personopplysninger til formål som har støtte i gjeldende lovverk hos Datatilsynet. Det vanligste er at opplysningene blir samlet inn for behandling med støtte i det juridiske grunnlaget gjennomføring av avtaler. Formålet er til eksempel:


Med legitim interesse som grunnlag behandler vi data for flere formål, til eksempel:


Du kan også gi samtykke til behandling i noen tilfeller da ikke noe av det ovennevnte gjelder. Et gitt samtykke er en aktiv handling fra deg og dette kan tilbakekalles på samme plass der samtykket ble gitt. Vi kommer da ikke behandle dine personopplysninger noe mer til det formålet. Vi henter inn samtykke huvedsakelig i :


Det lagres også statistikk fra resultatene i turneringer med offentlig interesse som grunnlag. Det samme gjelder behandling av bestemte kategorier av personopplysninger som utføres i forbindelse med utstedelse og administrasjon av paralisenser.

Det kan være vi publiserer bilder og videoer som blir tatt under turneringen med legitim interesse som grunnlag, dersom de ikke publiseres i en journalistisk sammenheng.

Andre formål for våre behandlinger av personopplysninger kan ha hjemmel i forskjellige juridiske grunnlag, det vil si der vi må overholde en juridisk forpliktelse. Eksempler på slik bruk er behandling av personopplysninger i henhold til regnskapsloven for fakturering, behandling av personopplysninger som skall gis til skatteetaten i forbindelse med kontrolloppgaver for lønn til dommere eller når vi formidler informasjon kring endrede avtalevilkår. Det gjelder også vid behandling av personopplysninger i straffe- og disiplinære saker.

Vi behandler ikke personopplysningene til formål som er uforenlige med det opprinnelige formålet. Mer informasjon om hvilke formål personopplysningene brukes til kan fås når personopplysningene gis, til eksempel i forbindelse med avtalevilkår.

3. Overlevering av personopplysninger

Under noen omstendigheter kan vi også sende personopplysninger til personopplysningsråd, samarbeidspartnere eller annen tredje part. De aktører som kan behandle de innsamlede personopplysningene er:

Vi kan i noen tilfeller, hvis det foreligger hjemmel i loven og krav fra myndigheter bli pålagt å offentligjøre personopplysninger til, til eksempel polis, for kriminalitetsforebygging og utredninger. Personopplysninger blir ikke gitt regelmessig til selskaper utenfor EU eller ESS. I noen tilfeller kan opplysninger gis til, og behandles i land utenfor EU/ESS av ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING eller noen leverandører eller underleverandører. Vid disse tilfeller gjøres alltid en undersøkelse for å sikkerstille at de juridiske forutsetningene er til stede og at de tekniske og organisatoriske tiltakene er utført for å sikkerstille at personopplysningene håndteres sikkert og med tilstrekkelig beskyttelsesnivå som an sammenlignes med og på samme nivå som den beskyttelse som tilbys innenfor EU.

4. Innsamlede personopplysninger fra annen part

Vi får opplysninger om deg fra forskjellige samarbeidspartnere som du selv gitt til samarbeidspartneren og godkjent overleveringen til ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING på grund av at du er interessert i eller selv ønsker delta/ melde deg på.

5 Tilgang til personopplysninger

Bare de som trenger tilgang til personopplysningene for å utføre den avtalte tjenesten er autorisert til tilgang og håndtering. Vi har flere underleverandører som håndterer personopplysninger i varierende grad, og de har samme krav til håndtering som ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING har internt.

6 Sletting

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig. Etter en turnering er avsluttet vil vi beholde dine opplysninger i maksimalt 36 måneder. Noen opplysninger kan imidlertid lagres lengere for å møte andre juridiske lovkrav for eksempel regnskapsloven, der vi må lagre data i 7 år. ( inte säkert det är samma i Norge!) Det er også grunn til å lagre opplysningene over en lengre periode hvis det av statistiske formål foreligger offentlig interesse.

7 Sikkerhet

Vi tar spesifikke fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene som behandles slik at dataene ikke blir tapt, ødelagt, manipulert eller gjort tilgjengelig for uvedkommende. Tiltakene tar sikte på å oppnå et sikkerhetsnivå som er tilstrekkelig høyt med tanke på de tilgjengelige tekniske mulighetene. Endringer i personopplysninger registreres kontinuerlig for å sikre sporbarhet i alle endringer som oppstår i informasjonen. Hendelser knyttet til personopplysninger rapporteres internt og av våre underleverandører. Disse behandles i en intern prosess og rapporteres i relevante tilfeller (dersom det er stor risiko knyttet til individets rettigheter og friheter) til Datatilsynet innen 72 timer og til den personen som mistet sin informasjon i henhold til reglene fastsatt i databeskyttelsesloven. Data svindel/ hacking blir også rapportert til politiet.

8 Dine rettigheter

8.1 Rett til tilgang

Alle har rett til å ta del av den informasjon og i hvilken grad opplysninger om personen behandles av ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING i relasjon til Eskilscupen. Hvis slike personopplysninger er tilgjengelige får den/de berørte personene på forespørsel informasjon om hvilke kategorier av personopplysningene som behandles, hvor disse kommer ifra, i hvilket formål behandlingen skjer, hvilket juridisk grunnlag som foreligger og til hvem eller hvilke opplysninger er blitt gitt til. Den som ber om informasjonen skall kunne legitimere seg. ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING sender svar innen 1 måned etter mottak av forespørselen.

8.2 Rett til korreksjon

Alle har rett til å kreve korreksjon av egen kundeinformasjon dersom det er feil eller behandlet i strid med gjeldende lov.

8.3 Retten til å slette

ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING sletter personlig informasjon relatert til Eskilscupen, da det ikke er noe juridisk grunnlag for å beholde opplysningene. De som har meldt seg på turneringen har rett til å umiddelbart få sine opplysninger slettet dersom noe av følgende gjelder:


8.4 Rett til å motsette seg automatisert beslutningstaking

ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING bruker ikke automatisert beslutningsprosess innenfor administrasjonen av Eskilscupen for den registrerte.

8.5 Rett til portabilitet

Alle som har sine personopplysninger på ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING har rett til å få ut disse opplysningene på papir eller elektronisk standardformat.

8.6 Rett til å begrense behandlingen

I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av dine personopplysninger er begrenset. Dette gjelder for eksempel hvis du mener at dine personlige opplysninger er feil og du har bedt om en korreksjon. Mens saken etterforskes, kan du be om at behandlingen av personopplysninger begrenses.

8.7 Rett til å protestere

Hvis ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING administrerer dine personlige data med interesseavveining som grunnlag, har du rett til å protestere mot behandlingen. For å gjøre dette må du spesifisere hvilken behandling du protesterer mot. Hvis vi skall fortsette med slik behandling må vi vise at det er overbevisende legitime grunner til behandling av personopplysninger som veier tyngre enn dine interesser.

8.7.1 Markedsføring, nyhetsbrev og profilering

Når personopplysninger kan behandles for direktemarkedsføring eller nyhetsbrev vil dette bli oppgitt i forbindelse når opplysningene samles inn. Du kan når som helst rapportere at du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss gjennom at ta kontakt. I de fleste av våre e-postmeldinger finnes en link der du kan velge å fjerne markedføring gjennom epost. Dette gjelder ikke meldinger som er en reaksjon på en handling fra en kunde, for eksempel, bekreftelse på påmelding eller mottatt betaling. Personopplysninger kan også behandles for kunderelasjonshåndteing, for eksempel at gjennom utvalg og segmentering kommunisere relevante og mer personlige tilbud til målgruppen. Som en del av dette kan profilering forekomme, basert på de personopplysninger som vi mottok i forbindelse med påmeldingen. Profilering blir gjort for å bedre tilby tilbud og informasjon som er anpasset etter dine behov. Du kan til enhver tid varsle oss om at ikke vil ta del av disse typer tilbud.

8.8 Rett til erstatning

Du kan ha rett til erstatning i noen tilfeller, for eksempel hvis vår håndtering av dine personopplysninger har forårsaket skade på deg. Krav kan gjøres direkte til ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING.

8.9 Kobling

Informasjonen på denne siden gjelder for Eskilscupen og turneringens websider. I tilfeller der dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder gjelder opplysningene generelt ikke for disse nettsteder. ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder.

8.10 Endringer i personopplysningspolicyen

Hvis det er endringer i vår personvernpolicy, blir det annonsert på denne siden. For eksempel kan retningslinjene endres dersom det foreligger juridisk grunnlag eller praksis endres. Hvis behandlingen av personopplysninger er regulert i avtale med kunde gjelder vilkårene som forekommer i avtalens vilkår inntil disse blir regulert, hvis det ikke skjer i strid med dine rettigheter ovenfor, er uforenlig med til enhver tid gjeldende lag eller annen juridisk bindende bestemmelse.

8.11 Kontakter

Personuppgiftsansvarig är ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING. Personopplysningsansvarlig er ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING. For å komme i kontakt med ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING med personopplysningsrelaterte spørsmål kan du bruke kontaktopplysningene på turneringens webside (https://eskilscupen.nu). Du kan også bruke support@cupmanager.net med GDPR og ESKILSMINNE IDROTTSFÖRENING i emnelinjen.


©The copyright of this document belongs to Invite AS, but is provided free of charge to users of Cup Manager.